Όροι και προϋποθέσεις χρήσης

Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα της Fagron Hellas συμφωνείτε να τη χρησιμοποιείτε με δική σας ευθύνη. Οι πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα προορίζονται να χρησιμοποιούνται από επαγγελματίες υγείας.

Λόγω της μεταβαλλόμενης φύσης των νόμων και των κανονισμών και των εγγενών κινδύνων της ηλεκτρονικής επικοινωνίας, μπορεί να υπάρξουν καθυστερήσεις, παραλείψεις ή ανακολουθίες μεταξύ των πληροφοριών που παρέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα.

Παρά το γεγονός ότι η σύνθεση και η διατήρηση των πληροφοριών που παρέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα γίνεται με τη μέγιστη προσοχή, η Fagron Hellas δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι πληροφορίες αυτές είναι πάντοτε ακριβείς, πλήρεις και ενημερωμένες. Η Fagron Hellas, η ηγεσία της εταιρείας, οι υπάλληλοι της, ούτε οποιοσδήποτε τρίτος που αναφέρονται σε αυτή την ιστοσελίδα φέρει καμία απολύτως ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία που προκύπτει από τη χρήση, βασιζόμενη ή παραπέμπουσα σε πληροφορίες που παρέχονται στον παρόντα δικτυακό τόπο, παρά μόνο στην περίπτωση που η Fagron Hellas αποδεικνύεται ότι έχει πρόθεση ή βαριά αμέλεια.

Ορισμένες δηλώσεις σε αυτή την ιστοσελίδα αποτελούν μελλοντικές καταστάσεις. Τέτοιες καταστάσεις περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε αυτά, δηλώσεις σχετικά με τις στρατηγικές επιλογές, τις μελλοντικές στρατηγικές και τα αναμενόμενα αποτελέσματα των εν λόγω στρατηγικών. Αυτές οι δηλώσεις βασίζονται στις τρέχουσες εσωτερικές εκτιμήσεις και τις προσδοκίες της Fagron Hellas καθώς και τις προσδοκίες της αγοράς, και είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία που έγιναν. Τα πραγματικά αποτελέσματα των ενεργειών της Fagron θα μπορούσαν να διαφέρουν από εκείνες στις μελλοντικές εκτιμήσεις. Η Fagron Hellas δηλώνει ότι δεν είναι υποχρεωμένη να παρακολουθεί την εξέλιξη των κινδύνων αυτών.

Ιστοσελίδες τρίτων της οποίας οι παραπομπές/σύνδεσμοι μπορούν να βρεθούν σε αυτή την ιστοσελίδα, δεν θα είναι υπό τον έλεγχο της Fagron ή της Arseus, ούτε ελέγχονται ή δημιουργήθηκαν από τις τελευταίες. Η Fagron, η διοίκηση της εταιρείας και οι εργαζόμενοι της δεν φέρουν καμία ευθύνη όσον αφορά το περιεχόμενο των εν λόγω ιστοσελίδων τρίτων, καθώς και αν αυτά τα sites τρίτων συμμορφώνονται ή όχι με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Ως αποτέλεσμα, η Fagron, η ηγεσία της εταιρείας και οι εργαζόμενοι της δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση ή την εξάρτηση από τις δράσεις που έχουν αναληφθεί με βάση τις πληροφορίες αυτών των ιστοσελίδων τρίτων. Οι διατάξεις του παρόντος  μπορούν να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Για τον περιορισμό ευθύνης για τις παρεχόμενες συνταγές παρασκευών και προϊόντων παρακαλώ ανατρέξτε στις σχετικές διατυπώσεις. 

 

Δήλωση Ευθύνης Συνταγολογίου

 

Παρόλο που έχουν γίνει εκτενείς προσπάθειες να διασφαλιστεί η ακρίβεια των προτεινόμενων συνταγών δε γίνονται αναφορές σχετικά με τη χρήση, την ασφάλεια, αποτελεσματικότητα ή βιοδιαθεσιμότητα τους. Οι παρεχόμενες πληροφορίες δε συνιστούν εκπαίδευση ασθενούς και δε θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ως υποκατάστατο επαγγελματικής διάγνωσης και θεραπείας. Το περιεχόμενο των φυλλαδίων δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως ιατρική συμβουλή, σύσταση ή γνώμη. Οι επαγγελματίες υγείας- ιατροί και φαρμακοποιοί- μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες και συνιστάται να πράξουν μόνο εφόσον κρίνεται σκόπιμο και σύμφωνα με τη δική τους επαγγελματική γνώμη και κρίση. Η αποτελεσματικότητα κάθε συνταγής είναι άμεσα συνυφασμένη με τον τρόπο παρασκευής του γαληνικού φαρμάκου, την επιλογή του κατάλληλου εργαστηρίου παρασκευής ενώ το γαληνικό παρασκεύασμα δε συνιστά ένα τελικό προϊόν που χρήζει αδειοδότησης και αναφοράς στις αρχές. Για τους ανωτέρω λόγους η Fagron Hellas δεν αποδέχεται και δε φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση, σε κάθε περίπτωση για τις συνταγές ή τις πληροφορίες που περιέχονται στα ενημερωτικά της φυλλάδια και για οποιαδήποτε παραβίαση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ως προς το τελικό γαληνικό παρασκεύασμα.

 

 

Σημείωση για μελέτες σταθερότητας SyrSpend® SF

Οι μελέτες σταθερότητας αποδεικνύουν μία ευρεία εφαρμογή του μέσου εναιώρησης SyrSpend® SF για παρασκευή γαληνικών προϊόντων. Οι πελάτες θα καθορίσουν την καταλληλότητα, ασφάλεια και αποτελεσματικότητα των εφαρμογών του. Η βάση δεδομένων της Fagron βοηθάει τους επαγγελματίες υγείας να αναζητήσουν πιθανές εφαρμογές. Η απουσία ενός δραστικού συστατικού από τον πίνακα συμβατότητας σε συνιστά παραδοχή ότι δε μπορεί να αναμειχθεί με τη βάση εναιώρησης SyrSpend® SF. Σε περίπτωση που γίνεται χρήση του SyrSpend® SF σε συνδυασμό με ένα δραστικό συστατικό ή μία κονιορτοποιημένη ταμπλέτα/χάπι που δεν περιέχεται στον πίνακα συμβατότητας, το τελικό γαληνικό παρασκεύασμα μπορεί να αποτελέσει και πάλι ένα εύγευστο, σταθερό προϊόν που βελτιώνει τη συμμόρφωση του ασθενούς με την αγωγή. Σε αυτή την περίπτωση συνίσταται στον παρασκευαστή φαρμακοποιό να σημάνει μία σύντομη ημερομηνία λήξης βασισμένη σε εσωτερικά πρωτόκολλα ασφαλείας, ανάλυση ρίσκου ή κατευθυντήριες αναφορές από επικαιροποιημένες φαρμακοποιίες.